Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.radkefizjoterapia.pl (dalej: Serwis).
  2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
  3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o aochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.II.
 2. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Michał Radke BMReha Rehabilitacja Domowa, adres: ul. Piekarska 2 64-810 Kaczory, NIP: 7642607138, REGON: 301682363 , adres poczty elektronicznej: radke.fizjoterapia@gmail.com (dalej: Administrator).
 3. Cel zbierania danych osobowych
  1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  •  rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  •  umożliwienia logowania do Serwisu,
  •  realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  •  komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  •  wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  •  prowadzenia systemu komentarzy,
  •  świadczenia usług społecznościowych,
  •  promocji oferty Administratora,
  •  marketingu, remarketingu, afiliacji,
  •  personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  •  działań analitycznych i statystycznych,
  •  windykacji należności,
  •  ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
 4.  Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
 5.  Okres przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
  • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
  • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
  W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).
 6.  Udostępnianie danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
  2. Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7.  Prawa Użytkowników
  1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
  2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres [adres e-mail].
  3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
  4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
 8.  Pliki cookies
  1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
  2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
  3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
 9.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
  1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
  2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
 10.  Postanowienia końcowe
  1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
  2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.